🐥 พระราชโองการ : ด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว กรุงพระมหานครศรีอยุทธยา มีพระราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งให้สถาปนาแม่หญิงซายัง เป็นที่พระวิสุทธิ์กษัตรีซายัง ครองเมืองพระพิษณุโลกสองแคว จากนี้สืบไปเมื่อหน้า ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ. =============== @khrist ขอบคุณสำหรับ tokens นะครับ 🙏❤️🌹😆

thumb_up10thumb_downchat_bubble3