“ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคงได้ว่า “Let me be your eternal slave” #thailand #mindsth
thumb_up9thumb_downchat_bubble