Dám không khùng ơi. Chơi lớn, chơi tới bến đi khùng. Chơi là chơi cần CC gì mưa rơi mà khùng đi chơi doạ.

thumb_up7thumb_downchat_bubble