play_circle_outline

( theo Sam Luong và Newsmax )

BÙM : Brian Trascher, người đại diện và cũng là thành viên Ủy ban đếm lại phiếu của Trump nói rằng :” Bây giờ chúng tôi đã thu giữ các máy chủ của Dominion ở Đức, những thứ sắp ra mắt sẽ làm rung chuyển những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa và lợi ích cốt lõi của họ" 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 👉 Hoàng đế bóng đêm George Soros liệu sẽ giật dây cho một cuộc đảo chánh ngay trong lòng nước Mỹ và ra lệnh cho quân đội PLA của mình động binh chăng ?

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

More from Gaichongcong