Đời hay, một thằng ất ơ nó bảo bà Thoa bị bắt cóc, bộ CA và Bộ NG lên tiếng, họ không có thông tin gì về việc này.

thumb_up6thumb_downchat_bubble