แค่ถามสัญชาติน้องก็ไปไม่เป็นแล้วครับท่าน สส.

thumb_up7thumb_downchat_bubble