คนนี้ก็ ....... จี๊ด .... จ้วบจ๊าบ #mindsth

thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from j55555

เปรียบ Minds ก็คงเหมือนยุคกรีก มีความเป็นเมืองนครเล็กๆ ประชากรไม่เยอะมาก คนยังสามารถแลกเปลี่ยนเข้าสภาได้โดยตรง หรือทางเทคนิคก็ประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองท้องถิ่นในหลายๆประเทศ ส่วนเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์คงเหมือนเมืองหลวงนิวยอร์กวุ่นวายชิบหาย 555+
10 views · Oct 30th, 2020

More from j55555

เปรียบ Minds ก็คงเหมือนยุคกรีก มีความเป็นเมืองนครเล็กๆ ประชากรไม่เยอะมาก คนยังสามารถแลกเปลี่ยนเข้าสภาได้โดยตรง หรือทางเทคนิคก็ประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองท้องถิ่นในหลายๆประเทศ ส่วนเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์คงเหมือนเมืองหลวงนิวยอร์กวุ่นวายชิบหาย 555+
10 views · Oct 30th, 2020