ถ้าเราไม่เคยทำกรรมกับใครไว้ ก็ไม่ต้องมาชดใช้ เขาเรียกว่าไม่มี คู่กรรม คนที่เขาแต่งงานกันก็เพื่อจะมาร่วมกันใช้กรรม #minds #mindsth
thumb_up32thumb_downchat_bubble1