ใครเป็นio สลิ่ม เผด็จการ ตอนหลังประวัติศาสตร์ก็จะมีการบันทึกเเหละว่าเป็นกลุ่มคนขายชาติ
thumb_up7thumb_downchat_bubble1