สิ่งเดียวที่เหลือคือชีวิตว่างเปล่า ที่ที่เคยมีเรา....หายไป
thumb_up15thumb_downchat_bubble