ปกเกล้า แต่ไม่ปกครอง ขยายความที ในเมื่อความจริงไม่มีใครบนโลกสามารถมาวางอยู่บนหัวเราได้
thumb_up9thumb_downchat_bubble4