คนดี คนชั่วมีอยู่ทั่วไป แต่คนที่ดีต่อใจมีแค่เธอคนเดียว พะนะ 🤭
thumb_up12thumb_downchat_bubble