หน้าอย่างฉันเหมือนคนถือเคียววิญญาณหรือไง โหนลุงพลอยู่ได้
thumb_up9thumb_downchat_bubble