แบรนด์สิริวรรณวลีคงเป็นแบรนด์เดียวที่คนไม่กล้าก็อป ไม่ใช่เพราะบารมีอะไรนะ แต่เพราะความ La Plouc
thumb_up8thumb_downchat_bubble3