Dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khoá 12 tại đại hội tới đây khá chung chung và mơ hồ, nhất là về mảng giáo dục. Các từ như đổi mới, mở rộng được lặp lại rất nhiều nhưng không nói nên điều gì thực chất cả. Đặc biệt phần câu '' từng bước đổi mới '' có thể hiểu là sự đổi mới chẳng được là bao. Anh Nhạ có thể là bộ trưởng giáo dục tồi, nhưng anh ấy chắc chắn là một chính khách lão luyện của chế độ cộng sản, cứ nhìn đọc dự thảo phần giáo dục thấy chung chung toàn thành tích đâu đâu, khó ai kiểm chứng được là biết anh ấy thành tinh rồi. Tầm này đảng còn chọn nhân sự hồng tính đảng hơn chuyên môn thì con cháu Việt Nam còn phải tìm đường ra ngoài du học nhiều nhiều. -------------- Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển Chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được tích cực triển khai, bước đầu có hiệu quả. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng về quy mô. Giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng hơn. Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới được ban hành và đang triển khai theo lộ trình; phương pháp giảng dạy và học tập có bước đổi mới. Giáo dục mầm non đạt chuẩn phổ cập cho trẻ em 5 tuổi và giáo dục phổ thông có chuyển biến tích cực, được thế giới công nhận. Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực chất, hiệu quả hơn. Quản lý, quản trị đại học có bước đổi mới, chất lượng giáo dục đại học từng bước được nâng lên. Giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Chi đầu tư cho giáo dục và xã hội hoá giáo dục được tăng cường. Cơ chế, chính sách tài chính cho giáo dục và đào tạo từng bước đổi mới. Cơ chế tự chủ, cơ chế cung ứng dịch vụ công trong giáo dục và đào tạo được thể chế hoá và đạt kết quả bước đầu. Hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng.
thumb_up7thumb_downchat_bubble