ความหมายของฟาสซิสม์(เราว่าพวกสลิ่มไม่ใช่อนุรักษ์นิยม แต่เป็นพวกพาสซิสม์) กลุ่มอนุรักษ์นิยมมองว่าสังคมเป็นสังคมอินทรียภาพ อันเกิดจากประเพณีและจารีตเป็นสำคัญ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการการเชื่อมโยงเหตุผลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นควรปิดทางของเสรีนิยมไปเสีย ฟาสซิสต์เกิดจากขบวนการทางความคิดสองสายในช่วงศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 คือ ขบวนการปฏิวัติทางความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อลัทธิเสรีนิยม และการรุกคืบของลัทธิชาตินิยมแบบเบ็ดเสร็จ ยึดถือเชื้อชาติเดียวกันแบบเข้มข้น ฟาสซิสต์มองว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกันมีลำดับชั้น มีต่ำมีสูงจากการกำเนิดและต้องการให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกันของสมาชิกในรัฐ ซึ่งฟาสซิสต์เรียกว่า “ เอกภาพ ” การที่เสรีนิยมเน้นเรื่องปัจเจกบุคคลทำให้สังคมไม่เป็นเอกภาพฟาสซิสต์จึงต่อต้าน ฟาสซิสต์มองว่าสังคมเป็นอินทรียภาพมากกว่าที่จะเน้นเรื่องเฉพาะบุคคลผู้ทรงเหตุผลแบบลัทธิเสรีนิยม การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์แบบ มีข้อบกพร่อง ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเรื่องของความอดทน ลัทธิฟาสซิสต์ถือเป็นลัทธิการปกครองรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเผด็จการ มีการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางที่ผู้นำแต่เพียงผู้เดียวซึ่งการปกครองในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการปิดกั้นทางความคิดความเห็นในเรื่องต่างๆทำให้ประชาชนขาดสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิตที่อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ถูกบังคับ เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือขัดแย้งก็จะได้รับการลงโทษได้ อย่างไรก็ตามลัทธิฟาสซิสต์นี้ถึงจะมีการปกครองที่เผด็จการรวมไปถึงการมีทหารเป็นจำนวนมาก ให้ความสำคัญที่ตัววีรบุรุษ ความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของลัทธิ แต่ก็ยังคงคำนึงถึงการใช้ชีวิตของประชาชนอยู่เสมอเพื่อให้ลัทธิเกิดความสงบสุขและมีความสามัคคี ดังนั้นพวกลัทธิฟาสซิสต์จะมีคำขวัญที่เตือนตนเองอยู่เสมอ นั่นคือ “สามัคคีคือพลัง” ซึ่งสอดคล้องกับความหมายในเรื่องของไม้ที่นำมารวมกันนั่นเอง
thumb_up6thumb_downchat_bubble1