ฟ้องคุณทอมเพราะจะยุบก้าวไกลแน่ ๆ แม่เจี๊ยบกลายเป็นหัวหน้าพรรคแค่เลย
thumb_up7thumb_downchat_bubble