#สาธารณะรัฐไทย ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางยังมองเห็นความสัมคัญของการมีอยู่ของชนชั้นล่าง เหตุเพราะนอกจากหมายถึงการควบคุมผลประโยชน์จากทรัพยากรผลกำไรจากแรงงานความร่ำรวยแล้ว คนพวกนี้ชอบทำบุญทำทาน ทำบุญกับวัดเพื่อประกาศบารมีกับคนอื่นๆ ทำทานกับคนยากไร้ ที่ไม่มีโอกาศเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ พวกเขาชอบสายตาที่คนสิ้นหวังได้รับเศษเงินจากเขาแบะมองพวกเขาอย่างสำนึกบุญคุณ ถ้าเรามีสิทธิ์เข้าถึงสิทธ์สวัสดิการต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ใครที่ไหนจะกราบตีนอย่างสำนึกบุญคุณพวกมันกันล่ะ
thumb_up8thumb_downchat_bubble