เข้าทวิตไม่ได้รีบมาดูที่มายด์ ว่าเกิดอะไรขึ้น 😅 #mindsth
thumb_up11thumb_downchat_bubble2