ทวนความจำ "ที่มาศาลรัฐธรรมนูญ"

1) ยุคก่อนคสช. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ วรวิทย์ กังศศิเทียม 2) ยุคคสช.-1 (สนช.แต่งตั้ง) ปัญญา อุดชาชน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 3) ยุคคสช.-2 (ส.ว.แต่งตั้ง) อุดม สิทธิวิรัชธรรม วิรุฬห์ แสงเทียน จิรนิติ หะวานนท์ นภดล เทพพิทักษ์ Cr.iLawclub #Thailand #Mindsth #thaipolitics #ที่มาศาลรัฐธรรมนูญ

thumb_up9thumb_downchat_bubble2