ซูริคเห็นท่าทีเยอรมันเริ่มขยับ ถือว่าที่เข้มแข็งทำกันมาตลอดไม่สูญเปล่าเลยพวกเรา
thumb_up7thumb_downchat_bubble2