ไทยจริงต้องมีสติและสมอง ไทยไม่ได้เป็นฝุ่นใต้ตีน
thumb_up6thumb_downchat_bubble