“ประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่?” ฝ่ายหนึ่งอาจมองว่า “การเลือกตั้งคือประชาธิปไตย” ผู้ชนะเป็นผู้กุมอำนาจ ไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ และเมื่อได้อำนาจแล้วก็สามารถใช้ได้ ตามใจชอบ โดยไม่ต้องยึดหลักการอื่นๆของประชาธิปไตย การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ประชาธิปไตย การเลือกตั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น การยึดหลักนิติธรรมถือกฎหมายเป็นใหญ่ มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพประชาชน มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังต้องมีวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย รู้แพ้รู้ชนะ และต่อสู้โดยสันติวิธี..

thumb_up15thumb_downchat_bubble