33 views

แถลงการณ์จาก 'กลุ่มฟันเฟืองธนบุรี' เป็นตัวแทนในการกล่าวขอโทษ ประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วงเวียนใหญ่ #ม๊อบ17ตุลา #วงเวียนใหญ่

thumb_up9thumb_downrepeat3chat_bubble