29 views

Cr: NNight Picha วันนี้ที่เนเธอร์แลนด์มีรายการ TV show ถามถึงฉายาที่ผู้ประท้วงในไทยเรียกคนในรูปค่ะ แปล: ผู้ประท้วงในไทยเปรียบเทียบกษัตริย์ของเขาเหมือนกับใคร โดยไม่ต้องเอ่ยนามจริง ถึงกับลั่นตอนเห็นช้อยส์ 555555555555 คนที่คุณก็รู้ว่าใคร 🤭🤭🤭🤭🤭 #mindsth #thailand

thumb_up6thumb_downrepeat2chat_bubble1