46 views

รัฐประหารเวอร์4.0

ข้อกำหนดที่ออกมาหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง -ห้ามการชุมนุมตั้งแต่ 5 คน,;จำกัดการทำงานของสื่อมวลชน จำกัดการเดินทาง และการใช้อาคารสถานที่ นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังใช้คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 ตั้ง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กํากับการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง

thumb_up6thumb_downrepeat4chat_bubble