ผู้นำที่ทำงานเป็นต้องออกมาแก้ปัญหาให้กับประชาชน ไม่ใช่ออกมาแก้ตัวหรือแก้ต่างให้กับตัวเอง
thumb_up19thumb_downchat_bubble