125 views

Atukkit Sawangsuk ทุเรศโคตร ผู้บริหารธรรมศาสตร์สุมหัวฝ่ายความมั่นคง : ไม่ใช่คณบดีนิติศาสตร์ออกคำสั่งนะ เป็นผู้บริหารมหาลัย คือนี่เป็นหนังสือเวียนของคณบดีนิติศาสตร์ แจ้งงดการเรียนการสอน โดยแจ้งสถานการณ์ตามย่อหน้าที่หนึี่่ง : "....เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้าออกด้านสนามหลวงและด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้าออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุและความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่" : แปลว่าวันนั้น ธรรมศาสตร์จะให้ตำรวจทหารมาตรึงพื้นที่เต็มมหาวิทยาลัย ไม่ยอมให้ม็อบเข้า : แล้วยังดัดจริตไหว้รูป อ.ปรีดี อ.ป๋วย กันอยู่ได้ #mindsth #thailand

thumb_up29thumb_downrepeat8chat_bubble