29 views
ทำงานเป็นอาจารย์นิติศาสตร์รู้จักแค่ "เศรษฐกิจพอเพียง" ไม่รู้จัก "ทุนนิยม" พอถูกลูกค้าบอตคอตแล้วจะไปยื่นฎีกา ยื่นฎีกาให้ลูกค้ามาเรียนด้วยหรอ ปัญญาอ่อน!
thumb_up8thumb_downrepeatchat_bubble