224 views
Men are trash. ฟังดูเป็นประโยค stereotype เพศชาย แต่นั่นก็ไม่นับเป็นการ bully เพราะด้วยสภาพสังคมชายเป็นใหญ่ที่มีมานาน ทำให้เพศชายส่วนมากยังคงเหยียดLGBT เหยียดคนพิการ นิยม body shaming เมคฟันเรื่อง sexual harassment นึกไม่ออกดู #เป็นต่อ สะท้อนชายใน type นี้ได้ดี แม้กระทั่งการเรียกร้องประชาธิปไตยเราจึงผู้ชายเป็นส่วนน้อย ทำให้จึงมีประโยคข้างต้น มันไม่ใช่เหมารวม แต่เป็นภาพรวมของผู้ชายในสังคมเป็นใหญ่ ที่ผู้ชายไม่ toxic จริงๆก็ไม่อาจดีเฟนด์ได้ หากสังคมยังไม่ได้พื้นที่ที่ดีสำหรับเพศหญิง LGBT คนผิวดำ แม้กระทั่งผู้อพยพ อันเป็นคนชายขอบของสังคม #mindsTH
thumb_up26thumb_downrepeat9chat_bubble7