24 views

VÀ LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH... “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.” Đó là diễn văn của Tổng thống Ngô Đình Diệm tại lễ Khánh Thành Đập Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955. Ngô Tổng Thống, một con người có nhân cách lớn, một chính trị gia lỗi lạc, 9 năm dưới sự lãnh đạo của ông, miền Nam ổn định, ấm no. Rất tiếc, lịch sử đã không chọn ông. Fb Amy Truc Tran

thumb_up8thumb_downrepeat1chat_bubble