31 views

KẾT QUẢ MẤY MƯƠI NĂM "KIÊN TRÌ ĐƯỜNG HƯỚNG XHCN": 1/ Ngọn cờ cách mạng đã bị vá chằng vá đụp với những thứ đã trở thành rác rưởi của nhân loại: chủ nghĩa cộng sản đầy hoang tưởng với chủ nghĩa quốc gia cực đoan; kinh tế thị trường hoang dã với cái bầu hồ lô XHCN, tinh thần quốc tế vô sản trá hình với tinh thần dân tộc sân si, v.v... 2/ Lực lượng cầm quyền, đầu chỉ còn như... cái búa, dựa vào sức mạnh cơ bắp, đi chặt chém lung tung... 3/ Và dân chúng, không chỉ thành... heo, mà tệ hơn, thành một thứ heo không đầu. Nói chung, chỉ còn là một thứ bị thịt cho người ta cưỡi đầu cưỡi cổ và, làm thịt...!" (Biếm họa chính trị của Kuang Biao-Trung Quốc)

thumb_up5thumb_downrepeatchat_bubble