201 views
"เลื่อนจ่ายชดเชยไม่มีกำหนด ประกันสังคม เลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหตุรอจัดสรรงบ” . .. ... ควย!! เงินสมทบก็เงินลูกจ้าง จ่ายตรงทุกเดือนไม่เคยขอเลื่อน พอจะเบิกมาบอก “รอจัดสรรงบ” รอเหี้ยไร แล้วเกี่ยวไรกับกระทรวงคลังต้องตัดสินใจ เงินก็เงินผู้ประกันตน รัฐเสือกไร~ กำเงินใส่ไหฝังหลุมไว้ใต้จอมปลวกยังปลอดภัยกว่าให้พวกมึงดูแลเลย #ประกันสังคม #mindsth
thumb_up14thumb_downrepeat5chat_bubble2