68 views

"ชูสามนิ้วไม่ทำให้อาคารเรียนถล่ม" จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ อดีตบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ และผู้รายงานข่าวหญิงทางไทยรัฐทีวี 17 สิงหาคม 2563 #thailand #mindsth #freespeech

thumb_up14thumb_downrepeat2chat_bubble