124 views

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า..ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ไทย ไตรมาส 2 ของปี 2563 ติดลบร้อยละ 12.2 พร้อมปรับประมาณการณ์จีดีพีทั้งปี จากเดิมติดลบ ร้อยละ 5-6 เป็นติดลบ ร้อยละ 7.8-7.3 แล้ว..หนี้ครัวเรือนไตรมาสแรกของปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 คิดเป็นสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีที่ร้อยละ 80.1 ซึ่งสูงสุดในรอบ 4 ปี..#mindsth #thailand

thumb_up10thumb_downrepeat4chat_bubble1