57 views
อีกอำนาจนึงของเผด็จการทรราช คือ ผู้ใหญ่บ้านกำนันข้าราชการท้องถิ่นที่ต้องการอยู่จนเกษียณ ล้วนคือมือไม้ของระบอบนี้ทั้งหมด
thumb_up10thumb_downrepeat2chat_bubble3