More from ปิ้กกะเอง

อีกหน่อยมันไม่จำกัดชั่วโมงการเข้าเน็ตของเราเลยหรอคะแบบนี้ ริดรอนสิทธิทุกอย่างเลยพวกเหี้ย แล้วมันแปลกใจตรงไหนกันวะคะที่พวกเราอยากไล่พวกมันออกไปขนาดนี้ อีสัสเพราะการกระทำของพวกแม่งทั้งนั้นแหละที่อยากทำให้พวกเนาถอนรากถอนโคนพวแม่งออกไปขนาดนี้ พวกเหี้ย!!!!
41 views ·

More from ปิ้กกะเอง

อีกหน่อยมันไม่จำกัดชั่วโมงการเข้าเน็ตของเราเลยหรอคะแบบนี้ ริดรอนสิทธิทุกอย่างเลยพวกเหี้ย แล้วมันแปลกใจตรงไหนกันวะคะที่พวกเราอยากไล่พวกมันออกไปขนาดนี้ อีสัสเพราะการกระทำของพวกแม่งทั้งนั้นแหละที่อยากทำให้พวกเนาถอนรากถอนโคนพวแม่งออกไปขนาดนี้ พวกเหี้ย!!!!
41 views ·