โรม คือ สส น้ำดีที่กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดในสภา ถ้ามันเป็นเรื่องจริง มันเกินไป อห! #saverangsiman
6Upvotes
6Reminds

More from Moredrama

บางทีก็แอบสงสารสลิ่มนะ ( 1 วิ) เพราะเกิดมาทั้งทีแต่เสือกทำตัวได้น่าโง่สิ้นดี!!! #แอบด่า #mindsth #Thailand
24 views ·
เสรีนิยม (Liberalism) - ก่อตัวในราวศตวรรษที่ 17-18 - มีหลักการสำคัญ คือ สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค - เน้นความสำคัญของมนุษย์ในฐานะปัจเจก อนุรักษ์นิยม (Conservatism) - เชื่อในแนวทางเชิงประจักษ์มากกว่าทฤษฎี - สังคมมีความแตกต่างกันเป็นลำดับขั้น สิ่งที่ใช้จัดวางตำแหน่งของคนในสังคม คือ ธรรมเนียมประเพณี สังคมนิยม (Socialism) - เชื่อในความเสมอภาคของมนุษย์ - กิจการบางอย่างควรอยู่ในมือของรัฐมากกว่าเอกชน - ต่อต้านความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในโครงสร้างต่าง ๆ ของสังคม เผด็จการ (Dictatorship) - มนุษย์เกิดมาไม่เท่ากัน เชื่อในการจัดลำดับขั้นของคนในสังคม - Fascism Authoritarianism Totaliarianism - ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง #mindsTH
26 views ·

More from Moredrama

บางทีก็แอบสงสารสลิ่มนะ ( 1 วิ) เพราะเกิดมาทั้งทีแต่เสือกทำตัวได้น่าโง่สิ้นดี!!! #แอบด่า #mindsth #Thailand
24 views ·
เสรีนิยม (Liberalism) - ก่อตัวในราวศตวรรษที่ 17-18 - มีหลักการสำคัญ คือ สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค - เน้นความสำคัญของมนุษย์ในฐานะปัจเจก อนุรักษ์นิยม (Conservatism) - เชื่อในแนวทางเชิงประจักษ์มากกว่าทฤษฎี - สังคมมีความแตกต่างกันเป็นลำดับขั้น สิ่งที่ใช้จัดวางตำแหน่งของคนในสังคม คือ ธรรมเนียมประเพณี สังคมนิยม (Socialism) - เชื่อในความเสมอภาคของมนุษย์ - กิจการบางอย่างควรอยู่ในมือของรัฐมากกว่าเอกชน - ต่อต้านความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในโครงสร้างต่าง ๆ ของสังคม เผด็จการ (Dictatorship) - มนุษย์เกิดมาไม่เท่ากัน เชื่อในการจัดลำดับขั้นของคนในสังคม - Fascism Authoritarianism Totaliarianism - ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง #mindsTH
26 views ·
close
Speak freely and earn crypto.