More from thairecorder

เครดิตบูโร คาด COVID-19 หนุนยอดปรับโครงสร้างหนี้สูงถึง 1 ล้านล้านบาท I ย่อโลกเศรษฐกิจ 25 พ ค 63

21 views ·

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

26 views ·

นักเศรษฐศาสตร์ดังเตือน COVID-19 ทำเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะตกต่ำ 10 ปี I เศรษฐกิจ Insight 25 พ ค 63

22 views ·

More from thairecorder

เครดิตบูโร คาด COVID-19 หนุนยอดปรับโครงสร้างหนี้สูงถึง 1 ล้านล้านบาท I ย่อโลกเศรษฐกิจ 25 พ ค 63

21 views ·

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

26 views ·

นักเศรษฐศาสตร์ดังเตือน COVID-19 ทำเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะตกต่ำ 10 ปี I เศรษฐกิจ Insight 25 พ ค 63

22 views ·