More from thairecorder

สุดโปร่งใส เก็บเอกสาร

31 views ·

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

24 views ·

ธีระชัย ก้าวไกล ฝ่ายค้านควรมีเสียงมากกว่ารัฐบาล เพื่อการตรวจสอบ

27 views ·

More from thairecorder

สุดโปร่งใส เก็บเอกสาร

31 views ·

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

24 views ·

ธีระชัย ก้าวไกล ฝ่ายค้านควรมีเสียงมากกว่ารัฐบาล เพื่อการตรวจสอบ

27 views ·