The Five Eyes alliance will ban China's technology, it's time for Canada🇨🇦

บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรฯ ประกาศลดการพึ่งพาเทคโนโลยี 5G Huawei ของจีนให้เป็นศูนย์ (ZERO) ภายในปี 2023 นี้ ตามมาด้วยรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศแบนเทคโนโลยีจีนตามนโยบายของสหรัฐอเมริกาเพื่อความมั่นคงและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง พันธมิตรข่าวกรอง (The Five Eyes) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง UKUSA พหุภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือร่วมกันในด้านข้อมูลสัญญาณ ประกอบด้วยพันธมิตร 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา🇺🇸 สหราชอาณาจักรฯ🇬🇧 ออสเตรเลีย🇦🇺 นิวซีแลนด์🇳🇿 และแคนาดา🇨🇦 ซึ่งตอนนี้ถึงคราวของแคนาดาแล้วว่าจะระงับการพึ่งพาเทคโนโลยีของจีนอย่างจริงจังตามนโยบายความมั่นคงของสหรัฐฯ หรือไม่ #Minds #MindsTH #MilkTeaAlliance #FiveEyes🇺🇸🇬🇧🇦🇺🇳🇿🇨🇦 #Huawei🇨🇳

48Upvotes

More from Satoshi Stewart

มีข่าวมาแจ้งครับ เพจ FORSEA เปิดคอลัมน์ใหม่ Through the Lens เพื่อเสนอบทวิเคราะห์การเมืองผ่านวิดีโอและคลิป เราจะนำเสนอการพูดคุยแบบนี้เรื่อยๆ โดยวันนี้ คอลัมน์เปิดตัวขอเสนอบทสัมภาษณ์ระหว่างผมกับอาจารย์ Paul Chambers ความยาวประมาณ 20 นาที พูดเรื่องประชาธิปไตยของไทย กองทัพ กลุ่มส่งเสริมประชาธิปไตย และอนาคตของการเมืองไทย เป็นโอกาสอันดีที่เราคุยเรื่องนี้ในช่วงที่เราระลึกถึงการสลายผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่ราชประสงค์และการทำรัฐประหารล้มยิ่งลักษณ์ ช่วยดู ช่วยแชร์ด้วยครับ FORSEA has launched its new initiative, Through the Lens, presenting critical discussions of all things Southeast Asia by experts through dialogue and conversation. We kick this off with my interview with Dr Paul Chambers from Naresuan University, talking about the future of Thai democracy, if any! #FORSEA #ThroughTheLens #Thailand #Democracy
114 views ·

Almost 200 Parmaliamentians and politicians of 23 countries decry "blatant violation of The Sino🇨🇳-British🇬🇧 Joint Declaration"

403 views ·

What happened on China's🇨🇳 GDP?

516 views ·

More from Satoshi Stewart

มีข่าวมาแจ้งครับ เพจ FORSEA เปิดคอลัมน์ใหม่ Through the Lens เพื่อเสนอบทวิเคราะห์การเมืองผ่านวิดีโอและคลิป เราจะนำเสนอการพูดคุยแบบนี้เรื่อยๆ โดยวันนี้ คอลัมน์เปิดตัวขอเสนอบทสัมภาษณ์ระหว่างผมกับอาจารย์ Paul Chambers ความยาวประมาณ 20 นาที พูดเรื่องประชาธิปไตยของไทย กองทัพ กลุ่มส่งเสริมประชาธิปไตย และอนาคตของการเมืองไทย เป็นโอกาสอันดีที่เราคุยเรื่องนี้ในช่วงที่เราระลึกถึงการสลายผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่ราชประสงค์และการทำรัฐประหารล้มยิ่งลักษณ์ ช่วยดู ช่วยแชร์ด้วยครับ FORSEA has launched its new initiative, Through the Lens, presenting critical discussions of all things Southeast Asia by experts through dialogue and conversation. We kick this off with my interview with Dr Paul Chambers from Naresuan University, talking about the future of Thai democracy, if any! #FORSEA #ThroughTheLens #Thailand #Democracy
114 views ·

Almost 200 Parmaliamentians and politicians of 23 countries decry "blatant violation of The Sino🇨🇳-British🇬🇧 Joint Declaration"

403 views ·

What happened on China's🇨🇳 GDP?

516 views ·
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!