เมื่อกองทัพผู้กล่าวอ้างว่าเป็นรั้วของชาติ หันปืนเข้าใส่ประชาชน เมื่อนั้นจึงตระหนักได้ว่าคำว่า "ชาติ" ไม่เคยหมายถึงประชาชน .

thumb_upthumb_downchat_bubble
46upvotes
23reminds

More from noir.

More from noir.