More from Diocletian

How do you understand Communism (Socialism)? Synthesis of 10 statements about Communism and Socialism? @phandinhphuc Statement 1: Communism born of poverty and ignorance, raised by lies and violence and will die in the disdain and curse of humanity. * (His Holiness the Dalai Lama_ 達賴喇嘛 _Pinyin Dá is the 14th rank_ currently living in exile in India from 1959 until now) Statement 2: Communism is the dream of some people, but the nightmare of mankind. * (Victor Hugo_Sinh February 26, 1802; May 22, 1885 in Paris - He is a famous French writer, poet and playwright. He is also a politician. , a typical committed intellectual of the nineteenth century) Statement 3: I grew up in communism in East Germany and I understand them well: communism is humanity's most insidious and barbaric! Communism is a stain on humanity and the civilized world! * (Angela Dorothea Merkel_Sinh in Hamburg, Germany, July 17, 1954) is currently the current Prime Minister of the Federal Republic of Germany. Statement 4: I gave half of my life to the communist ideals. Today I must be sad to say that the Communist Party can only propagate and lie. * (Mikhail Sergeyevich Gorbachevov) served as leader of the Soviet Union from 1985 to 1991. His reform efforts helped end the Cold War, but his leadership also contributed to the collapse of the Communist Party. Soviet Union and cause the breakup of the Soviet Union Mr. Born March 2, 1931 _ Presidential term: March 15, 1990 - December 25, 1991) Statement 5: Socialism is an ideology of failure, a cry of ignorance, a mission of jealousy, its advantage is the equal sharing of poverty. * (Sir Winston Leonard Spencer-Churchill_is an English politician most famous for his role as Prime Minister of England during World War II. He was a soldier, journalist, author, artist and major) He passed away on January 24, 1965 in Kensington) Statement 6: The communists cannot repair it but need to eliminate it. * (Boris Nikolaevich Yeltsin_Sinh February 1, 1931 - died April 23, 2007_ is the national activist, politician of Russia and the Soviet Union. He is the first president of Russia, elected to this position 2) visit: June 12, 1991 and June 16 - July 3, 1996. He was in this position from July 10, 1991 to December 31, 1999. He is one of the famous politicians with "Westernizing" ideology and regularly supporting the West in many international issues) Statement 7: Communism can only succeed in two places: - Heaven, where it is not needed. - Hell, where it is already. * (Ronald Wilson Reagan_ is the 40th President of the United States. Prior to that, he was the 33rd Governor of California, and was a television, radio and film actor. Reagan was born on February 6, 1911, in Tampico, Illinois, USA, grew up in Dixon, studied at Eureka University and obtained a bachelor's degree in economics and sociology; he died June 5, 2004, at Bel-Air, Los Angeles, California, USA. Presidential term: January 20, 1981 - January 20, 1989) Statement 8: Don't listen to what the Communists say, but look closely at what the Communists do! * (Nguyen Van Thieu_ Born on April 5, 1923, In Phan Rang City, Thap Cham, Vietnam; Died September 29, 2001; At Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Boston, Massachusetts, USA_is a Infantry commander of the Republic of Vietnam Armed Forces, rank of Lieutenant General.He came from the first martial arts training course of the National Army trained by France, then graduated and became an officer serving the Army. After the coup in 1963 to overthrow the Government of Ngo Dinh Diem, he took the position of Chairman of the National Leadership Committee of the Republic of Vietnam from 1965 to 1967 and became President of the Republic of Vietnam. from 1967 to 1975) Statement 9: If the Viet Cong wins, the entire Vietnam Nation will be destroyed and will turn into a small province of Communist China. Moreover, the entire Vietnamese people will forever live under the yoke of tyranny, homeless, homeless, and unrelated to the communist Vietnam. * (Ngo Dinh Diem_Sinh January 3, 1901, Murdered on November 2, 1963, Saigon, Vietnam_ was a Republican politician. He used to be a Nguyen mandarin of the Bao Dai king, then became Thu) the last general of the State of Vietnam, then became the first President of the Republic of Vietnam - First Republic of Vietnam - As a Roman Catholic leader, he was opposed by Buddhists for allegedly carrying out November 1963, after a series of nonviolent protests to protest Buddhism, causing serious instability, Ngo Dinh Diem and his younger brother Ngo Dinh Nhu were killed in a coup d'etat in 1963 conducted by generals under his command, with the assistance of US intelligence) Statement 10: Wherever socialism or communism is actually applied, it only brings pain, destruction, and failure. * (Donald Trump_ current 45th President of the United States. He was born on June 14, 1946, at Jamaica Hospital Medical Center, New York City, New York State, USA_ Previously, he was famous as a billionaire, entrepreneur, TV producer, President and CEO of The Trump Organization, Trump is also the founder of Trump Entertainment Resorts) Bạn hiểu thế nào về Chủ nghĩa Cộng sản (Chủ nghĩa xã hội)? Tổng hợp 10 phát biểu về Cộng sản và Chủ nghĩa xã hội? @phandinhphuc Phát biểu số 1: Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại. *(Đức Đạt Lai Lạt Ma_ 達賴喇嘛_Pinyin Dá lài lǎ ma_vị thứ 14_ hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959 đến nay). Phát biểu số 2: Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại. *(Victor Hugo_Sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802; Mất ngày 22 tháng 5 năm 1885 tại Paris_Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng đồng thời là một nhà chính trị, một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ XIX). Phát biểu số 3: Tôi lớn lên trong chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và tôi hiểu rõ về họ: cộng sản là chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại! Chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và thế giới văn minh! *(Angela Dorothea Merkel_Sinh tại Hamburg, Đức, ngày 17 tháng 7 năm 1954) hiện là Thủ tướng đương nhiệm của nước Cộng hòa Liên bang Đức). Phát biểu số 4: Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. *(Mikhail Sergeyevich Gorbachyov_từng là lãnh đạo Liên bang Xô viết từ năm 1985 tới 1991. Những nỗ lực thực hiện cải cách của ông giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh, nhưng sự lãnh đạo của ông cũng góp phần làm sụp đổ Đảng Cộng sản Liên Xô và gây ra sự tan rã của Liên bang Xô viết. Ông Sinh ngày 2 tháng 3 năm 1931_Nhiệm kỳ tổng thống: 15 tháng 3 năm 1990 – 25 tháng 12 năm 1991) Phát biểu số 5: Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ganh tị, ưu điểm của nó là chia sẻ đồng đều sự nghèo khổ. *(Sir Winston Leonard Spencer-Churchill_là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông từng là một người lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia_Ông mất ngày 24 tháng 1 năm 1965 tại Kensington) Phát biểu số 6: Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó. *(Boris Nikolaevich Yeltsin_Sinh ngày 1 tháng 2 năm 1931 – mất ngày 23 tháng 4 năm 2007_ là nhà hoạt động quốc gia, chính trị của Nga và Liên Xô. Ông là tổng thống đầu tiên của Nga, được bầu lên vị trí này 2 lần: ngày 12 tháng 6 năm 1991 và 16 tháng 6 – ngày 3 tháng 7 năm 1996. Ông ở vị trí này từ ngày 10 tháng 7 năm 1991 đến 31 tháng 12 năm 1999. Ông là một trong những chính trị gia nổi tiếng với tư tưởng "Tây hóa" và thường xuyên ủng hộ phương Tây trong nhiều vấn đề quốc tế) Phát biểu số 7: Chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể thành công ở hai nơi: - Thiên đường, nơi mà không cần có nó. - Địa ngục, nơi mà nó đã có rồi. *(Ronald Wilson Reagan_là tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Trước đó, ông là Thống đốc thứ 33 của bang California, và từng là diễn viên truyền hình, truyền thanh và điện ảnh. Reagan sinh ngày 6 tháng 2 năm 1911, tại Tampico, Illinois, Hoa Kỳ và lớn lên ở Dixon. Ông học Đại học Eureka và có bằng cử nhân về kinh tế và xã hội học; Ông mất 5 tháng 6 năm 2004, tại Bel-Air, Los Angeles, California, Hoa Kỳ_Nhiệm kỳ tổng thống: 20 tháng 1 năm 1981 – 20 tháng 1 năm 1989) Phát biểu số 8: Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm! *(Nguyễn Văn Thiệu_ Sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923, Tại Thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Việt Nam; Mất ngày 29 tháng 9 năm 2001; Tại Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ_là một tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ khóa võ bị đầu tiên của Quân đội Quốc gia do Pháp đào tạo, sau đó tốt nghiệp và trở thành một sĩ quan phục vụ cho Quân đội Liên hiệp Pháp. Sau vụ đảo chính năm 1963 lật đổ Chính phủ Ngô Đình Diệm, ông tham chính làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Việt Nam Cộng hòa từ năm 1965 đến năm 1967 và trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa từ năm 1967 đến năm 1975) Phát biểu số 9: Nếu Việt cộng thắng thì toàn thể Quốc gia Việt Nam sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản. Hơn nữa toàn dân Việt Nam sẽ mãi mãi sống dưới ách độc tài vong bản, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo của cộng sản Việt Nam. *(Ngô Đình Diệm_Sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901, Bị ám sát ngày 2 tháng 11, 1963, Sài Gòn, Việt Nam_là nhà chính trị Việt Nam Cộng hòa. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa_Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam_Là một lãnh đạo theo Công giáo La Mã, ông bị những người theo Phật giáo phản đối vì cáo buộc thực hiện chính sách thiên vị Công giáo. Tháng 11 năm 1963, sau một loạt các vụ biểu tình bất bạo động để phản đối của Phật giáo gây ra những bất ổn nghiêm trọng, Ngô Đình Diệm cùng em trai của mình là Ngô Đình Nhu bị giết trong một cuộc đảo chính năm 1963 do các tướng lĩnh dưới quyền thực hiện, với sự hỗ trợ của tình báo Hoa Kỳ) Phát biểu số 10: Bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội hay cộng sản được thực sự áp dụng, thì chỉ mang đến đau thương, tàn phá, và thất bại. *(Donald Trump_ đương kim Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Ông Sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946, Tại Jamaica Hospital Medical Center, Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ_Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú, doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của The Trump Organization, Trump cũng đồng thời là người sáng lập Trump Entertainment Resorts)

23 views · Mar 20th, 2020

More from Diocletian

How do you understand Communism (Socialism)? Synthesis of 10 statements about Communism and Socialism? @phandinhphuc Statement 1: Communism born of poverty and ignorance, raised by lies and violence and will die in the disdain and curse of humanity. * (His Holiness the Dalai Lama_ 達賴喇嘛 _Pinyin Dá is the 14th rank_ currently living in exile in India from 1959 until now) Statement 2: Communism is the dream of some people, but the nightmare of mankind. * (Victor Hugo_Sinh February 26, 1802; May 22, 1885 in Paris - He is a famous French writer, poet and playwright. He is also a politician. , a typical committed intellectual of the nineteenth century) Statement 3: I grew up in communism in East Germany and I understand them well: communism is humanity's most insidious and barbaric! Communism is a stain on humanity and the civilized world! * (Angela Dorothea Merkel_Sinh in Hamburg, Germany, July 17, 1954) is currently the current Prime Minister of the Federal Republic of Germany. Statement 4: I gave half of my life to the communist ideals. Today I must be sad to say that the Communist Party can only propagate and lie. * (Mikhail Sergeyevich Gorbachevov) served as leader of the Soviet Union from 1985 to 1991. His reform efforts helped end the Cold War, but his leadership also contributed to the collapse of the Communist Party. Soviet Union and cause the breakup of the Soviet Union Mr. Born March 2, 1931 _ Presidential term: March 15, 1990 - December 25, 1991) Statement 5: Socialism is an ideology of failure, a cry of ignorance, a mission of jealousy, its advantage is the equal sharing of poverty. * (Sir Winston Leonard Spencer-Churchill_is an English politician most famous for his role as Prime Minister of England during World War II. He was a soldier, journalist, author, artist and major) He passed away on January 24, 1965 in Kensington) Statement 6: The communists cannot repair it but need to eliminate it. * (Boris Nikolaevich Yeltsin_Sinh February 1, 1931 - died April 23, 2007_ is the national activist, politician of Russia and the Soviet Union. He is the first president of Russia, elected to this position 2) visit: June 12, 1991 and June 16 - July 3, 1996. He was in this position from July 10, 1991 to December 31, 1999. He is one of the famous politicians with "Westernizing" ideology and regularly supporting the West in many international issues) Statement 7: Communism can only succeed in two places: - Heaven, where it is not needed. - Hell, where it is already. * (Ronald Wilson Reagan_ is the 40th President of the United States. Prior to that, he was the 33rd Governor of California, and was a television, radio and film actor. Reagan was born on February 6, 1911, in Tampico, Illinois, USA, grew up in Dixon, studied at Eureka University and obtained a bachelor's degree in economics and sociology; he died June 5, 2004, at Bel-Air, Los Angeles, California, USA. Presidential term: January 20, 1981 - January 20, 1989) Statement 8: Don't listen to what the Communists say, but look closely at what the Communists do! * (Nguyen Van Thieu_ Born on April 5, 1923, In Phan Rang City, Thap Cham, Vietnam; Died September 29, 2001; At Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Boston, Massachusetts, USA_is a Infantry commander of the Republic of Vietnam Armed Forces, rank of Lieutenant General.He came from the first martial arts training course of the National Army trained by France, then graduated and became an officer serving the Army. After the coup in 1963 to overthrow the Government of Ngo Dinh Diem, he took the position of Chairman of the National Leadership Committee of the Republic of Vietnam from 1965 to 1967 and became President of the Republic of Vietnam. from 1967 to 1975) Statement 9: If the Viet Cong wins, the entire Vietnam Nation will be destroyed and will turn into a small province of Communist China. Moreover, the entire Vietnamese people will forever live under the yoke of tyranny, homeless, homeless, and unrelated to the communist Vietnam. * (Ngo Dinh Diem_Sinh January 3, 1901, Murdered on November 2, 1963, Saigon, Vietnam_ was a Republican politician. He used to be a Nguyen mandarin of the Bao Dai king, then became Thu) the last general of the State of Vietnam, then became the first President of the Republic of Vietnam - First Republic of Vietnam - As a Roman Catholic leader, he was opposed by Buddhists for allegedly carrying out November 1963, after a series of nonviolent protests to protest Buddhism, causing serious instability, Ngo Dinh Diem and his younger brother Ngo Dinh Nhu were killed in a coup d'etat in 1963 conducted by generals under his command, with the assistance of US intelligence) Statement 10: Wherever socialism or communism is actually applied, it only brings pain, destruction, and failure. * (Donald Trump_ current 45th President of the United States. He was born on June 14, 1946, at Jamaica Hospital Medical Center, New York City, New York State, USA_ Previously, he was famous as a billionaire, entrepreneur, TV producer, President and CEO of The Trump Organization, Trump is also the founder of Trump Entertainment Resorts) Bạn hiểu thế nào về Chủ nghĩa Cộng sản (Chủ nghĩa xã hội)? Tổng hợp 10 phát biểu về Cộng sản và Chủ nghĩa xã hội? @phandinhphuc Phát biểu số 1: Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại. *(Đức Đạt Lai Lạt Ma_ 達賴喇嘛_Pinyin Dá lài lǎ ma_vị thứ 14_ hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959 đến nay). Phát biểu số 2: Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại. *(Victor Hugo_Sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802; Mất ngày 22 tháng 5 năm 1885 tại Paris_Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng đồng thời là một nhà chính trị, một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ XIX). Phát biểu số 3: Tôi lớn lên trong chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và tôi hiểu rõ về họ: cộng sản là chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại! Chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và thế giới văn minh! *(Angela Dorothea Merkel_Sinh tại Hamburg, Đức, ngày 17 tháng 7 năm 1954) hiện là Thủ tướng đương nhiệm của nước Cộng hòa Liên bang Đức). Phát biểu số 4: Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. *(Mikhail Sergeyevich Gorbachyov_từng là lãnh đạo Liên bang Xô viết từ năm 1985 tới 1991. Những nỗ lực thực hiện cải cách của ông giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh, nhưng sự lãnh đạo của ông cũng góp phần làm sụp đổ Đảng Cộng sản Liên Xô và gây ra sự tan rã của Liên bang Xô viết. Ông Sinh ngày 2 tháng 3 năm 1931_Nhiệm kỳ tổng thống: 15 tháng 3 năm 1990 – 25 tháng 12 năm 1991) Phát biểu số 5: Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ganh tị, ưu điểm của nó là chia sẻ đồng đều sự nghèo khổ. *(Sir Winston Leonard Spencer-Churchill_là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông từng là một người lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia_Ông mất ngày 24 tháng 1 năm 1965 tại Kensington) Phát biểu số 6: Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó. *(Boris Nikolaevich Yeltsin_Sinh ngày 1 tháng 2 năm 1931 – mất ngày 23 tháng 4 năm 2007_ là nhà hoạt động quốc gia, chính trị của Nga và Liên Xô. Ông là tổng thống đầu tiên của Nga, được bầu lên vị trí này 2 lần: ngày 12 tháng 6 năm 1991 và 16 tháng 6 – ngày 3 tháng 7 năm 1996. Ông ở vị trí này từ ngày 10 tháng 7 năm 1991 đến 31 tháng 12 năm 1999. Ông là một trong những chính trị gia nổi tiếng với tư tưởng "Tây hóa" và thường xuyên ủng hộ phương Tây trong nhiều vấn đề quốc tế) Phát biểu số 7: Chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể thành công ở hai nơi: - Thiên đường, nơi mà không cần có nó. - Địa ngục, nơi mà nó đã có rồi. *(Ronald Wilson Reagan_là tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Trước đó, ông là Thống đốc thứ 33 của bang California, và từng là diễn viên truyền hình, truyền thanh và điện ảnh. Reagan sinh ngày 6 tháng 2 năm 1911, tại Tampico, Illinois, Hoa Kỳ và lớn lên ở Dixon. Ông học Đại học Eureka và có bằng cử nhân về kinh tế và xã hội học; Ông mất 5 tháng 6 năm 2004, tại Bel-Air, Los Angeles, California, Hoa Kỳ_Nhiệm kỳ tổng thống: 20 tháng 1 năm 1981 – 20 tháng 1 năm 1989) Phát biểu số 8: Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm! *(Nguyễn Văn Thiệu_ Sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923, Tại Thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Việt Nam; Mất ngày 29 tháng 9 năm 2001; Tại Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ_là một tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ khóa võ bị đầu tiên của Quân đội Quốc gia do Pháp đào tạo, sau đó tốt nghiệp và trở thành một sĩ quan phục vụ cho Quân đội Liên hiệp Pháp. Sau vụ đảo chính năm 1963 lật đổ Chính phủ Ngô Đình Diệm, ông tham chính làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Việt Nam Cộng hòa từ năm 1965 đến năm 1967 và trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa từ năm 1967 đến năm 1975) Phát biểu số 9: Nếu Việt cộng thắng thì toàn thể Quốc gia Việt Nam sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản. Hơn nữa toàn dân Việt Nam sẽ mãi mãi sống dưới ách độc tài vong bản, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo của cộng sản Việt Nam. *(Ngô Đình Diệm_Sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901, Bị ám sát ngày 2 tháng 11, 1963, Sài Gòn, Việt Nam_là nhà chính trị Việt Nam Cộng hòa. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa_Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam_Là một lãnh đạo theo Công giáo La Mã, ông bị những người theo Phật giáo phản đối vì cáo buộc thực hiện chính sách thiên vị Công giáo. Tháng 11 năm 1963, sau một loạt các vụ biểu tình bất bạo động để phản đối của Phật giáo gây ra những bất ổn nghiêm trọng, Ngô Đình Diệm cùng em trai của mình là Ngô Đình Nhu bị giết trong một cuộc đảo chính năm 1963 do các tướng lĩnh dưới quyền thực hiện, với sự hỗ trợ của tình báo Hoa Kỳ) Phát biểu số 10: Bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội hay cộng sản được thực sự áp dụng, thì chỉ mang đến đau thương, tàn phá, và thất bại. *(Donald Trump_ đương kim Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Ông Sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946, Tại Jamaica Hospital Medical Center, Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ_Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú, doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của The Trump Organization, Trump cũng đồng thời là người sáng lập Trump Entertainment Resorts)

23 views · Mar 20th, 2020