TRẦN ÐĨNH ÐÈN CÙ Tập II Chương 4 Nguyễn Sinh, tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ Nữ bảo tôi cuối 1976: Nghe ông cụ anh trong kia nghèo mà anh thì cảnh này, tôi muốn giúp anh. Anh viết cho tôi một tiểu thuyết về nông nghiệp để có tiền tiếp tế cho cụ. Khi tôi bị khai trừ, Nguyễn...See more

Get replies from creators like HoangLam

thumb_upthumb_downchat_bubble