TRẦN ÐĨNH ÐÈN CÙ Tập II Chương 3 Trước đống tin học là báo Trung Quốc thời Đặng hạ Mao và khai phóng, cải cách, tôi bảo Kiều Đệ rằng tôi sẽ dịch và đánh máy làm tư liệu những cái quan trọng của Nhân Dân nhật báo. Một việc quá hay và bổ ích. Họ phê phán, chế nhạo những cái...See more

Get replies from creators like HoangLam

thumb_upthumb_downchat_bubble