TRẦN ÐĨNH ÐÈN CÙ Tập I Chương 1 Tôi đến A-Tê-Ka, an tòan khu (ATK) để làm báo Sự Thật đầu 1949. A-Tê-Ka, an tòan khu là gì? Là căn cứ địa đầu não của Đảng cộng sản Đông Dương và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, nằm ở chân hai con đèo tên Re và So của dãy Núi Hồng chia...See more

Get replies from creators like HoangLam

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from HoangLam

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập II – Chương 22 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) (613) Ngày 22-6-1994, Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất được Quốc hội thông qua, theo đó:Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất, sẽ phải chịu thuế suất 10% nếulà...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập II – Chương 21 Định hướng xã hội chủ nghĩa Ý thức hệ được sử dụng như một quyền lực chính trị đã cản trở những cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Tiến trình tư nhân hóa khu vực kinh tế quốc doanh gặp khó khăn và định hướng xã...See more

More from HoangLam

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập II – Chương 22 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) (613) Ngày 22-6-1994, Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất được Quốc hội thông qua, theo đó:Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất, sẽ phải chịu thuế suất 10% nếulà...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập II – Chương 21 Định hướng xã hội chủ nghĩa Ý thức hệ được sử dụng như một quyền lực chính trị đã cản trở những cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Tiến trình tư nhân hóa khu vực kinh tế quốc doanh gặp khó khăn và định hướng xã...See more