BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 11 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) 574 Ngô Điền, 1992, trang 65. 575 Sđd, trang 76. 576 Pen Sovan bị đưa trở lại Hà Nội giam giữ cho tới ngày 25-1-1992. 577 Theo Tướng Lê Đức Anh: “Trở về Hà Nội, Bộ Chính trị họp bàn xét vụ...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble