explicitClick to confirm you are 18+

How to earn with Chatabox (Kiếm tiền với Chatabox)

Best Life's ChannelSep 10, 2018, 8:34:33 PM
thumb_up132thumb_downmore_vert

Chatabox is a NEW social media which is:

1. Crypto friendly

2. Friendly to all industries (except the obvious)

3. Absolute minimal censorsing

4. Respectful Freedom of speech supported

5. Incredibly cheap advertising

6. Advertising can be purchased with any of tokens XPU, XPW.... in exchange well above market value

7. All functions required to market

8. Simple and user friendly

9. Encrypted messenger

10. Markets to sell items - like an online shop( it’s free)

11. Groups,pages & much more

12. Ability to add your own games to get exposure

13. Cool name haha 😂

Check it here: www.chatabox.io

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chatabox là một phương tiện truyền thông xã hội mới là:

1. Mật mã thân thiện

2. Thân thiện với tất cả các ngành công nghiệp (ngoại trừ điều hiển nhiên)

3. Tuyệt đối tối thiểu censorsing

4. Tôn trọng tự do của bài phát biểu được hỗ trợ

5. Quảng cáo giá rẻ cực kỳ

6. Quảng cáo có thể được mua với bất kỳ mã xpu, xpw.... để trao đổi tốt trên giá trị thị trường

7. Tất cả các chức năng bắt buộc cho thị trường

8. Đơn giản và người dùng thân thiện

9. Người đưa tin đã mã hóa

10. Thị trường để bán mặt hàng - như một cửa hàng trực tuyến (nó được MIỄN PHÍ)

11. Nhóm, Trang & nhiều nội dung khác

12. Khả năng thêm các trò chơi của chính bạn để có được phơi nắng

13. Cái tên ngầu haha 😂

Kiểm tra xem tại đây: www.chatabox.io

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to earn with Chatabox

Chatabox has a very unique affiliate structure. We welcome you to chatabox token. This is a great way for you to earn a residual ongoing income just for building the community we all share.

So what is chatterbox token?

Chatabox token is an erc20 token, established on the ethereum blockchain. You can use it for purchases on the site as a form of currency, hold onto it to receive ongoing royalties or simply sell it through polarisdex.io

We will share 60% of all the profits of chatabox by a process called ‘airdropping’ to your wallet. Very simple you just receive ethereum for on auto pilot.

There’s a total of supply of Chatabox is just 10 billion. For the purpose of earning through chatabox we value every token at $0.001

For the first 100,000 members to join our site the affiliate bonus will be $25 withdrawable in Chatabox token (25,000 tokens)

Yes 25,000 tokens for EVERY FREE REGISTRATION

Once the first 100,000 members is reached it’ll become a $20 bonus per FREE signup, until the circulation is complete.

All Chatabox tokens used to purchase advertising will be accepted at a minimum value of $0.002 per token.

All tokens used to purchase advertising will be ‘burnt’ a process that removes them from circulation, lowering supply

Cách kiếm tiền với Chatabox

Chatabox có cấu trúc liên kết rất độc đáo. Chúng tôi chào mừng bạn đến với chatabox token. Đây là một cách tuyệt vời để bạn kiếm được thu nhập liên tục còn lại chỉ để xây dựng cộng đồng mà tất cả chúng ta chia sẻ.

Vậy mã thông báo chatterbox là gì?

Mã thông báo Chatabox là mã thông báo erc20, được thiết lập trên blockchain ethereum. Bạn có thể sử dụng nó để mua hàng trên trang web dưới dạng một loại tiền tệ, giữ nó để nhận tiền bản quyền đang diễn ra hoặc đơn giản là bán nó thông qua polarisdex.io

Chúng tôi sẽ chia sẻ 60% của tất cả lợi nhuận của chatabox bằng một quá trình gọi là 'airdropping' vào ví của bạn. Rất đơn giản, bạn chỉ nhận được ethereum cho thí điểm tự động.

Có tổng cộng cung cấp Chatabox chỉ là 10 tỷ. Với mục đích kiếm tiền thông qua chatabox, chúng tôi đánh giá mọi mã thông báo là $ 0,001

Đối với 100.000 thành viên đầu tiên tham gia trang web của chúng tôi, tiền thưởng liên kết sẽ được rút 25 đô la trong mã thông báo Chatabox (25.000 mã)

Có 25.000 mã cho mỗi lần đăng ký miễn phí

Khi 100.000 thành viên đầu tiên đạt được, nó sẽ trở thành tiền thưởng $ 20 cho mỗi lần đăng ký MIỄN PHÍ, cho đến khi hoàn thành quá trình lưu thông.

Tất cả mã thông báo Chatabox được sử dụng để mua quảng cáo sẽ được chấp nhận ở mức giá trị tối thiểu là 0,002 đô la cho mỗi mã thông báo.

Tất cả các mã thông báo được sử dụng để mua quảng cáo sẽ bị 'đốt cháy' một quy trình xóa chúng khỏi lưu thông, giảm cung cấp

#chatabox #tokens #crypto