Tin tức mình: Joe Biden không thể nhớ anh ấy sẽ đi đâu Joe Biden: "Tôi sẽ ở ... ngày mai tôi ở đâu?" Những người trợ lý của anh ta nhanh chóng đảm bảo với anh ta rằng anh ta sẽ đến Florida. Lời bình mực - bực mình: một người không nhớ ngày mai sẽ đi đâu...mà tranh cử làm Tổng Thống sao? Chính TT Trump trong lúc hùng biện tranh cử cũng than thở rằng tui cũng không thể tưởng tượng rằng tui phải đi tranh cử với một đối thủ tệ đến như vậy! --- Joe Biden can't remember where he is going Joe Biden: "I'm going to be in... where am I tomorrow?" His handlers quickly assure him he's going to Florida.

thumb_up9thumb_downrepeatchat_bubble1