ขอประณาม..!! ครูอาจารย์ที่ใช้ความรุนแรงกับนักเรียน..ไม่ว่าจะทางวาจา หรือทางการกระทำ..ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น...ให้เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น..ให้สมกับที่เป็นผู้มีการศึกษา และ ผู้ให้การศึกษา..#mindsth #thailand

thumb_up35thumb_downrepeatchat_bubble